Toto jsou všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.dexshell-trade.cz.

Gramino s.r.o., IČO: 057 69 884, se sídlem: Míru 31, Kanada, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 89654

Poštovní adresa pro doručování je totožná se sídlem společnosti Gramino s.r.o. – Míru 31, Kanada, 739 61 Třinec. Elektronická adresa prodávajícího je info@gramino.cz. Telefonní číslo prodávajícího je +420 792 372 934.

Obsah všeobecných obchodních podmínek:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena za zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání
 7. Práva z vadného plnění
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Doručování
 10. Závěrečná ustanovení

Přílohy:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) internetového obchodu DexShell Trade, provozovaného obchodní společností Gramino s.r.o., se sídlem Míru 31, Kanada, 739 61 Třinec, IČO: 057 69 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 89654 („prodávající“) upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), zákona č. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ostatními souvisejícími předpisy vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.dexshell-trade.cz („webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží („uživatelský účet“). Kupující může rovněž provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a chránit je proti jejich zneužití. V případě, že má kupující za to, že mohlo dojít k odcizení či zneužití přístupových údajů, kontaktuje neprodleně prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetí stranou.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, před takovým krokem ze strany prodávajícího je však kupující o nevyužívání svého uživatelského účtu informován. Zrušit uživatelský účet je prodávající oprávněn i v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. identifikačních údajích kupujícího – jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • 3.4.2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • 3.4.3. požadovaném množství zboží;
 • 3.4.4. výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • 3.4.5. údajích o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.6. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (společně jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Odesláním objednávky vzniká kupujícímu povinnost platby za objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 3.7. Po doručení objednávky prodávající potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení o obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně. K potvrzení objednávky jsou vždy přiloženy tyto obchodní podmínky v platném znění ve formátu pdf. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena za zboží a platební podmínky

4.1. Společně s kupní cenou, jež je uvedená včetně daně z přidané hodnoty, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena balného, není-li součástí kupní ceny, a náklady na dodání zboží jsou však vždy uvedené samostatně v rámci objednávkového procesu a kupující se s nimi může přehledně seznámit před uzavřením kupní smlouvy. Kupní cena se stává závaznou uzavřením kupní smlouvy.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.2.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.2.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301153472/2010, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.2.3. bankovním převodem (online) nebo
 • 4.2.4. prostřednictvím platební karty.

4.3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny (včetně nákladů), nejdříve však okamžikem dodání zboží kupujícímu.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které:

 • 5.1.1. bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 
 • 5.1.2. podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,zbožím 
 • 5.1.3. je zapečetěno v obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co takový obal spotřebitel porušil, nebo
 • 5.1.4. je zvukovou nebo obrazovou nahrávkou nebo počítačovým programem v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je zboží dodáváno pravidelně, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se počítá od doručení první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu, například korespondenčně zasláním na adresu provozovny prodávajícího či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího info@gramino.cz. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od kupní smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou kupní smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od kupní smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději  do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Kupující je oprávněn si zboží vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností podobně, jako by tomu učinil v kamenné prodejně. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a prodávající je tak oprávněn kupujícímu vrátit částku poníženou o to, aby zboží uvedl do původního stavu tak, aby jej mohl prodat dalšímu zákazníkovi. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Přeprava a dodání

6.1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky. 

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. V případě, že prodávající nedodá zboží do 30 dní a nebyla mezi ním a kupujícím dojednána jiná dodací lhůta, má kupující právo od smlouvy odstoupit a prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu.

6.5. Zboží je dodáváno těmito způsoby:

 • 6.5.1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
 • 6.5.2. prostřednictvím držitele poštovní licence („poštou“),
 • 6.5.3. dalšími způsoby uvedenými na webových stránkách.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.8. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod.

6.9. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží či v okamžiku, kdy byl kupující povinen zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

6.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího, který naleznete ZDE.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@gramino.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://adr.coi.cz.

8.5. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Doručování

9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající zpracovává některé osobní údaje kupujícího. Které to jsou, z jakého důvodu je prodávající zpracovává, jak dlouho je budeme zpracovávat a jak údaje kupujícího prodávající chrání, naleznete ZDE. Dozvíte se zde i informace o cookies.

10.3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná na písemnou žádost.

10.6. Všechna práva k internetovému obchodu a webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez souhlasu prodávajícího.

10.7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu či webových stránek nebo v důsledku jejich použití v rozporu s jeho určením. Při využívání internetového obchodu a webových stránek nesmí kupující používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla kupujícímu či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a webové stránky a užívat je nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením nebo účelem.

V Třinci dne 17. 4. 2024

Dřívější znění obchodních podmínek naleznete ZDE.